• Vị trí
  • Bản đồ
0 - 1000
1000 - 3000
3000 - 5000
>5000
Hiện thống kê
Tỉnh Hậu Giang
Tổng dân số : 0
Chỉ tiêu Hôm nay Tổng lũy kế
Liều vắc xin phân bổ 0 0
Điểm tiêm 0 0
Đối tượng được tiêm 0 0
Tỷ lệ tiêm : 0
Địa phương Liều vắc xin phân bổ Số đối tượng đã tiêm Tỷ lệ tiêm chủng(%)
Thành phố Vị Thanh 15960 15960 0
Thành phố Ngã Bảy 6157 6157 0
Huyện Châu Thành 12792 12792 0
Huyện Châu Thành A 13138 13138 0
Thị xã Long Mỹ 8784 8784 0
Huyện Phụng Hiệp 13064 13064 0
Huyện Vị Thủy 8642 8642 0
Huyện Long Mỹ 5826 5826 0